Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2018. január 1.-től

1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Magyarország területén a jelen ÁSZF 1.2. pontjában meghatározott szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalakon (a továbbiakban: Weboldal) valamint a Weboldalon feltüntetett telefonszámon keresztül megrendelt, a Szolgáltató által teljesített szolgáltatásokra (a továbbiakban: Szolgáltatás) terjed ki, melyet Szolgáltató olyan természetes személy ügyfélnek nyújt, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1 szakasz (1) bekezdése 3. pontja alapján fogyasztónak minősül (azaz olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el jelen szerződés megkötésekor, a továbbiakban: Fogyasztó). A jelen ÁSZF rendelkezései a Szolgáltatóra és az általa a Fogyasztónak Magyarország területén nyújtott Szolgáltatásra hatályosak. A Fogyasztónak  nem minősülő megrendelőkre jelen ÁSZF nem vonatkozik, ennek megfelelően például társasházkezelők, ügyvédi irodák és vállalkozások számára Szolgáltató jelen ÁSZF-től eltérő egyedi szerződés keretében végez munkát.

A Szolgáltató és Fogyasztó, együttesen a szerződő felek (a továbbiakban: Felek)  szerződésére elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. A Felek közötti szerződés írásban vagy elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven jön létre, írásban foglalt szerződésnek minősül, arra Magyarország joga az irányadó, azt a fogyasztó kinyomtathatja, lementheti. A szerződésre és a benne tárolt adatok Szolgáltató általi megőrzésére a Szolgáltató adatvédelmi szabályzata az irányadó, melytől szükség és igény esetén a Felek szerződésbe foglalt egyedi rendelkezéssel eltérhetnek (például biztonsági területen nyújtott szolgáltatás).

2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

2.1. Szolgáltató neve: Dezin-Pro Kft.

2.2. Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-185179

2.3. Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

2.4. Tevékenységi engedély kiállítója: Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XIV. kerületi Népegészségügyi Intézete

2.5. Az engedélyező hatóság által kiállított határozat ügyiratszáma: BP-14R/027/02748-3/2014

2.9. A Szolgáltató ügyfélszolgálata telefonon a +36 30 872 7777 mobilszámon, munkanapokon 08:30 – 16:30 óra között érhető el. A Szolgáltató a székhelyén személyes ügyfélszolgálatot nem lát el.

2.10. Szakemberrel történő, a megrendelést megelőző konzultálásra kizárólag telefonon van lehetőség a +36 30 790 0191 mobilszámon.

3. ADATKEZELÉS

A Szolgáltató adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata az irányadó. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Fogyasztó és más ügyfeleinek személyes adatai ne kerüljenek illetéktelenek birtokába. A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kér a Fogyasztótól, amely a Szolgáltatás nyújtásához elkerülhetetlenül szükséges és azokat csak a polgári jog szerinti igényérvényesítés felső időhatáráig (5 év) kezeli, kivéve, ha ezen elévülés bármely törvényes okból megszakad, illetve törvény vagy törvény alapján erre felhatalmazott hatóság írásban másra nem kötelezi. Szolgáltató minden, személyes adatnak nem minősülő, az Ügyfélről szerzett információt bizalmasan, üzleti titokként kezel.

4. A MEGRENDELÉS MENETE

A Fogyasztó megrendelését telefonon vagy a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon keresztül adhatja le.

A Weboldalon keresztül leadott rendelés esetén a Fogyasztó megadja az igényelt Szolgáltatás jellegét (pl. ágyi poloskairtás, csótányirtás, darázsirtás, egérirtás, helyszíni felmérés, stb.) valamint a szolgáltatás díjazásának meghatározásához szükséges paramétereket (pl. munkavégzés pontos címe, kezelendő terület nagysága). A megadott paraméterek alapján a Szolgáltató készít egy árajánlatot a Fogyasztó részére. A Fogyasztó elfogadja, hogy a részére elküldött árajánlatban meghatározott díj a helyszínen változhat és végleges árajánlatot a helyszínre kiérkező szakember ad számára a helyszíni felmérés tapasztalatai alapján. Az előzetes árajánlat és a végső árajánlat közötti esetleges eltérés annál kisebb mértékű, minél pontosabb leírást ad a Fogyasztó. Fogyasztó elfogadja, hogy amennyiben a helyszínen adott árajánlat a korábban adott árajánlattól olyan mértékben eltér, ami miatt a megrendelésétől eláll, köteles a helyszíni kiszállás díját a helyszínen készpénzben fizetni a kiérkező szakember felé.

Szolgáltató a Weboldalon leadott megrendelés beérkezését követően a Fogyasztó részére e-mailben visszajelzést küld arról, hogy a Fogyasztó megrendelése megérkezett és annak feldolgozása megkezdődött. Amennyiben ez a válasz e-mail a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztó részére nem érkezik meg, akkor a Fogyasztó és a Szolgáltató ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

A Szolgáltató az Ügyféltől telefonon kizárólag a 2.9. pontban illetve a Weboldalon megadott Ügyfélszolgálati telefonszámon keresztül fogad megrendeléseket. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően a telefonbeszélgetést rögzíti. A Szolgáltató a telefonbeszélgetés során tájékoztatást ad a szerződés lényeges elemeiről, tájékoztatja az ügyfelet a Szolgáltatásról, annak igénybevételének feltételeiről, díjazásáról, felveszi az Adatkezelési Szabályzatban foglalt személyes adatokat és tájékoztatót ad a Szolgáltatás teljesítésének várható időpontjáról.

A fogyasztó a megrendelés során a Szolgáltató által felajánlott 3 órás idősávok közül kiválaszthatja azt, amelyet alkalmasnak talál a megrendelt Szolgáltatás elvégzésére és amely időszakban a Fogyasztó biztosítani tudja a Szolgáltató szakemberei számára a helyszínre történő bejutást. A megrendelés teljesítésének pontos időpontját a Szolgáltató telefonon egyezteti a Fogyasztóval kiérkezés előtt a megadott idősávon belül.

A megrendeléshez a Fogyasztó megadja mindazon személyes adatait, amelyek a Szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenek. A Fogyasztó a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon keresztül leadott megrendelésével egyúttal elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, különös tekintettel az Adatvédelmi Szabályzatra és megadja a megrendeléshez szükséges valamennyi adatát (nevét, címét, telefonszámát, e-mailcímét). A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért illetve egyéb problémákért.

5. TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÁSRÓL, A DÍJAZÁSRÓL ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEKRŐL

5.1. Ügyfeleink a Szolgáltatás díjáról telefonon illetve a Szolgáltató által működtetett Weboldalon tájékozódhatnak. Díjaink magyar forintban (HUF, Ft) értendőek. A Szolgáltató fenntartja az előzetesen elkészített árajánlatában megadott díj változtatásának jogát azzal, hogy végső árajánlatot kizárólag a helyszíni felmérés után ad a Fogyasztó részére. A megrendelt munkát a Szolgáltató a Fogyasztó által előzetesen megadott címén teljesíti.

5.2. A Szolgáltató által meghatározott díjakat a Fogyasztó köteles maradéktalanul megfizetni készpénzben, a helyszínen. Amennyiben a Szolgáltató másképpen nem rendelkezik, a fizetési határidő készpénzfizetés esetén a teljesítés időpontja. A fizetés megtagadása, késedelme illetve részben történő teljesítése a törvényi rendelkezéseknek megfelelő eljárásokat von maga után.

6. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltató a megrendelt Szolgáltatást a tőle elvárható gondossággal, a szükséges előírásoknak megfelelően teljesíti, szükség esetén alvállalkozó bevonásával, de a szerződés (annak természetéből adódóan) nem eredménykötelem. A Szolgáltató által végzett munka természetéből adódóan a Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejövő szerződés nem minősül eredménykötelemnek, azaz a Szolgáltatótól nem követelhető a valamely várt vagy célzott eredmény elérése (pl. teljes rovarmentesség), hanem csak a vállalt munkálatok megfelelő gondossággal való elvégzése. A rovarirtást bizonyos időközönként javasolt megismételni, amelynek gyakoriságát számos tényező befolyásolja (lakókörnyezet, épület állaga, kora, természeti környezet).

A Szolgáltató a helyszínre kiérkezve helyszíni felmérést végez és szóban is megadja a szükséges tájékoztatást, valamint Munkalapot állít ki, melyből egy, a kivitelező által is aláírt példányt a Fogyasztó részére átad. A Munkalap tartalmazza a szerződéssel kapcsolatos lényeges adatokat, az elvégzett munka jellegét, valamint a legfontosabb teendőket. A szerződés alapját biztosító hiánytalanul kitöltött és a megrendelő által aláírt munkalapot (amely dokumentum egyúttal a Szolgáltatás teljesítését is igazolja) a Szolgáltató minden esetben iktatja és a teljesítéstől számított 5 évig megőrzi.

Szolgáltató rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel és képesítésekkel, valamint kizárólag olyan anyagokat használ fel, melyek rendelkeznek hazai felhasználási engedéllyel. A Szolgáltató az általa felhasznált vegyszerek biztonságtechnikai adatlapját az általa üzemeltetett Weboldalon keresztül elektronikusan bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére.

Amennyiben a Fogyasztó az elvégzett munkával kapcsolatban minőségi kifogással él és Szolgáltató előzetesen az általa elvégzett munkára garanciát vállalt, Fogyasztónak lehetősége van a bejelentéstől számított egy héten belül Szolgáltató által felkínált három választható idősávból egyet kiválasztva úgynevezett garanciális kezelést igényelni. A garanciális kezelés során alkalmazandó technológiát minden esetben a Szolgáltató határozza meg. A garanciális kezelés térítésmentes, ebben az esetben csupán a helyszíni kiszállás díját kell megfizetni készpénzben, a helyszínen. Amennyiben a Fogyasztó valamely okból kifolyólag visszautasítja a Szolgáltató által alkalmazandó technológiát, vagy a garanciális kezelésre kitűzött időpontjavaslatok egyikét sem fogadja el, vagy nem biztosítja a helyiségekbe történő bejutást, úgy a Szolgáltató a továbbiakban a Fogyasztó minőségi kifogásával kapcsolatban nem vonható felelősségre.

6.2. A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A fogyasztó köteles minden olyan, a Szolgáltató által meghatározott feladatok (pl. a mentesített terület visszafertőződését megakadályozó munkálatok) elvégzésére és a Szolgáltató általi tájékoztatásban említett szabályok betartására, melyek az elvégzett szolgáltatás eredményességét befolyásolják, valamint a Fogyasztó és a munkavégzés helyén vele együtt élő személyek és állatok mérgezésének elkerülését hivatottak biztosítani. Mindezek elmulasztása Fogyasztó részéről a Fogyasztó szerződésszegését jelentik, így ezen feladatok elmulasztása, a szabályok megszegése esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, továbbá a Szolgáltató a szerződést megszüntetheti. Felek ez esetben elszámolnak, a már elvégzett munka arányában Szolgáltatót megfelelő díjazás illeti meg. Fogyasztó köteles tájékoztatni a Szolgáltatót minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás nyújtása tekintetében releváns lehet. Fogyasztó a megrendeléssel mentesíti Szolgáltatót minden olyan kárfelelősség alól, amely az általa kedvtelés vagy gazdálkodás céljából tenyésztett illetve tartott állatok (különös tekintettel ízeltlábúak és macskafélék) Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben történő pusztulásából adódhatnak.

6.3. FELELŐSSÉG AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSÉRT

Amennyiben a Szolgáltató az általa kiállított Munkalapon erről külön nem rendelkezik, vállalja, hogy a korábban elvégzett kezeléssel kapcsolatos minőségi kifogás esetén az adott szolgáltatásnál előírt számú kezelést (pl. ágyi poloskairtásnál, bolhairtásnál, csótányirtásnál a második, ismétlő kezelést) követően egyszer úgynevezett garanciális kezelést végez, ami díjmentes (csupán a helyszíni kiszállás díját kell megfizetni készpénzben a helyszínre kiérkező szakembernek).

KERESSEN MINKET, VAGY KÉRJEN VISSZAHÍVÁST!

Amennyiben visszahívást szeretne kérni, az alábbi táblázatot hiánytalanul kitöltve küldje el részünkre és mi 24 órán belül felvesszük önnel a kapcsolatot a megadott telefonszámán. Csak akkor tudja elküldeni az adatokat, ha minden mezőt kitöltött valamint kiválasztott egy szolgáltatást.